Xây Dựng

Mẫu Nhật Ký Công Trình Chi Tiết Mới Nhất 【Có Link Tải】

4508

Ngày 26/01/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP hoàn thiện, bổ sung một số nội dung còn thiếu và hạn chế của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Trong đó bổ sung quy định chi tiết về việc mẫu nhật ký công trình nêu tại Phụ lục II của Nghị định này.

Quy định chi tiết về nhật ký thi công là điểm mới của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
Quy định chi tiết về nhật ký thi công là điểm mới của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Mẫu nhật ký công trình là gì?

Mẫu nhật ký công trình hay còn được gọi với tên đầy đủ là mẫu nhật ký thi công công trình xây dựng. Đây là tài liệu gốc mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện và bàn giao cho chủ đầu tư theo quy định. Nhật ký công trình phản ánh trình tự, thời gian, điều kiện thi công và chất lượng công tác xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình xây dựng theo Hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.

Nhật ký thi công là tài liệu bắt buộc để quản lý, nghiệm thu chất lượng công trình
Nhật ký thi công là tài liệu bắt buộc để quản lý, nghiệm thu chất lượng công trình

Những quy định mới về mẫu nhật ký công trình

Cơ sơ lập mẫu nhật ký công trình

Mẫu nhật ký công trình được lập trên các cơ sở pháp lý sau:

 • Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/29021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lương, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
 • Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
 • Các văn bản pháp lý khác có liên quan.
Nhật ký thi công được lập trên cơ sở quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp lý có liên quan
Nhật ký thi công được lập trên cơ sở quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp lý có liên quan

Quy định về trách nhiệm lập nhật ký công trình

Khoản 1 Phụ lục IIA Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thỏa thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.”

Lập nhật ký thi công là trách nhiệm của nhà thầu thi công
Lập nhật ký thi công là trách nhiệm của nhà thầu thi công

Quy định về hình thức và nội dung mẫu nhật ký công trình

Khoản 2 Phụ lục IIA Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định “Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.”

Mẫu nhật ký thi công do chủ đầu tư và nhà thầu thi công thống nhất
Mẫu nhật ký thi công do chủ đầu tư và nhà thầu thi công thống nhất

Quy định về nội dung của mẫu nhật ký công trình

Khoản 3 Phụ lục IIA Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định “Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;

b) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);

c) Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

d) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.”

Nhật ký thi công bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định
Nhật ký thi công bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định

Các quy định khác về mẫu nhật ký công trình

Ngoài các quy định trên cần lưu ý một số quy định sau khi lập nhật ký công trình:

 • Khoản 4 Phụ lục IIA Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định “Trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.”
 • Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2021/TT-BXD quy định “Sử dụng định dạng tập tin điện tử đối với nhật ký thi công xây dựng công trình, biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và sử dụng chữ ký số trên các tài liệu này theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Khi sử dụng biên bản nghiệm thu công việc xây dựng dạng tập tin điện tử thì việc nghiệm thu công việc xây dựng vẫn phải thực hiện tại công trường và đảm bảo quy định tại Điều 21 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.”
Lưu ý một số quy định khác khi lập nhật ký thi công
Lưu ý một số quy định khác khi lập nhật ký thi công

Mẫu nhật ký công trình đầy đủ, chi tiết, tuân thủ các quy định mới nhất

Như đã nói ở trên, hiện tại không có văn bản quy phạm pháp lý quy định cụ thể về mẫu nhật ký công trình. Mẫu nhật ký công trình được lập trên cơ sở thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng, đảm bảo tuân thủ về nội dung quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Dưới đây là mẫu nhật ký công trình đầy đủ nhất, tuân thủ các quy định mới nhất về quản lý chất lương, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Bạn có thể tham khảo để thực hiện công tác nghiệm thu công trình theo các quy định hiện hành.

Bìa nhật ký công trình

Bìa quyển nhật ký công trình cần ghi các thông tin sau:

 • Số thứ tự của quyển nhật ký.
 • Tên công trình.
 • Địa điểm xây dựng.
 • Tên chủ đầu tư.
 • Tên đơn vị thi công.
Mẫu bìa nhật ký thi công công trình xây dựng

Trang thông tin cơ bản về thi công công trình

Đây là trang đầu tiên sau bìa nhật ký thi công, nêu các thông tin cơ bản của công trình và những người liên quan, bao gồm:

 • Tên công trình xây dựng (hạng mục công trình).
 • Địa điểm xây dựng.
 • Chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có).
 • Tổ chức tư vấn khảo sát thiết kế công trình.
 • Tổ chức tư vấn quản lý dự án.
 • Tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Tổ chức tư vấn kiểm định chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện (nếu có).
 • Nhà thầu thi công xây dựng (ghi đầy đủ nhà thầu chính, phụ – nếu có).
 • Chủ nghiệm công trình (Chỉ huy trưởng công trường).
 • Thời gian bắt đầu thi công (theo hợp đồng ……..Theo thực tế………..).
 • Thời gian kết thúc thi công (theo hợp đồng ……..Theo thực tế………..).
 • Ghi rõ: Trong nhật ký này có ——– trang, đánh số thứ tự từ 1——– và có dấu giáp lai.
 • Họ và tên, chữ ký của người phụ trách thi công và quản lý nhật ký.
 • Họ và tên, chữ ký của cán bộ giám sát thi công xây dựng của Chủ đầu tư.
 • Lãnh đạo của nhà thầu thi công xây dựng công trình ký tên và đóng dấu.
Trang thông tin đầu tiên của sổ nhật ký thi công

Các bảng thống kê thông tin

Sổ nhật ký thi công gồm một số bảng thống kê thông tin sau:

 • Bảng danh sách cán bộ chỉ huy và cán bộ kỹ thuật của công trình: Liệt kê danh sách cán bộ quản lý và kỹ thuật của nhà thầu thi công xây dựng công trình do người cán bộ phụ trách thi công ghi chép (nêu rõ chức danh, trình độ đào tạo và nhiệm vụ của từng người).

Bảng danh sách cán bộ chỉ huy và cán bộ kỹ thuật của công trình

 • Bảng kê các văn bản liên quan đến công trình: Thống kê các văn bản liên quan tới công trình, bao gồm các thông tin: số hiệu văn bản, ngày phát hành, ngày nhận và tóm tắt nội dung.
Bảng kê các văn bản liên quan đến công trình
Bảng kê các văn bản liên quan đến công trình
 • Bảng nội dung công việc và khối lượng chủ yêu của công trình: Nêu giá thành dự toán chi tiết của công trình, cơ quan phê duyệt, ngày phê duyệt và thống kê các công việc, khối lượng chính của công trình.
Bảng nội dung công việc và khối lượng chủ yêu của công trình
 • Bảng kê biên bản nghiệm thu những bộ phận công trình khuất và biên bản nghiệm thu trung gian những kết cấu đặc biệt quan trọng: Liệt kê những biên bản nghiệm thu những bộ phận công trình khuất và những biên bản nghiệm thu trung gian những kết cấu đặc biệt quan trọng.
Bảng kê biên bản nghiệm thu những bộ phận công trình khuất và biên bản nghiệm thu trung gian những kết cấu đặc biệt quan trọng
 • Bảng kê những nhật ký công tác đặc biệt: Bảng kê những Do người phụ trách nhật ký thi công ghi chép sau khi nhận nhật ký thi công công tác đặc biệt của những đơn vị thi công chuyên môn hóa giao lại (áp dụng đối với các công trình lớn, kỹ thuật phức tạp do nhiều đơn vị thi công)
Bảng kê những nhật ký công tác đặc biệt

Nội dung ghi nhật ký công trình

Đây là phần cơ bản, quan trọng nhất của nhật ký thi công. Khi ghi nhật ký thi công công trình, cần phải đảm bảo các nội dung sau đây:

 • Ghi nhật ký thường xuyên: Sổ nhật ký phải được ghi thường xuyên hàng ngày, kể cả những ngày nghỉ – ghi rõ lý do. Trong nhật ký không được để trống giấy giữa các ngày; các chỗ giấy chống phải gạch chéo để tránh người khác ghi chèn. Trong một ngày phải có đủ chữ ký của các cán bộ có liên quan.
 • Ghi nhật ký đầy đủ nội dung với đầy đủ các nội dung sau: Diễn biến tình hình thi công hàng ngày, kể cả thời tiết khí hậu.Tình hình thi công từng loại công việc, chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện; mô tả vắn tắt ph­ương pháp thi công; tình trạng thực tế của vật liệu, cấu kiện sử dụng; những sai lệch so với bản vẽ thi công, có ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa; nội dung bàn giao của ca thi công trước đối với ca thi công sau; nhận xét của bộ phận quản lý chất lượng tại hiện trường về chất l­ượng thi công xây dựng
 • Chủ đầu tư và nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, giám sát tác giả thiết kế ghi vào sổ nhật ký thi công xây dựng: kết quả kiểm tra và giám sát thi công xây dựng tại hiện trường; những ý kiến về xử lý và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu quả các sai phạm về chất lượng công trình xây dựng; những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công. Nếu nhận xét không được người phụ trách thi công ghi ý kiến trả lời thì coi như đơn vị thi công vẫn tiếp tục thi công như cũ. 
Nội dung ghi nhật ký thi công

Tải về

Trên đây là các thông tin chi tiết, đầy đủ nhất về mẫu nhật ký công trình được cập nhật theo các quy định mới nhất tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp lý khác có liên quan. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công cần nắm rõ để thực hiện công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

5 ( 2 bình chọn )

Seoul EcoHome

https://seoulecohome.com.vn
Seoul Ecohome - Blog Chuyên Về Thông Tin Xây Dựng, Thiết Kế, Nội Thất, Cơ Khí, Phong Thủy, Nhà Cửa Hàng Đầu Việt Nam - Seoulecohome.com.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm